CAWA Computing DA, Kvartalsrekning til fylkesmannen

CAWA-Reisetilskudd

(Lisensbetingelser)

Les denne programvarelisensavtalen (lisensen) nøye før du begynner å bruke CAWA-Reisetilskudd. Ved å bruke programmet CAWA-Reisetilskudd, aksepterer du samtidig å være bundet av bestemmelsene i denne lisensen. Hvis du ikke er enig i bestemmelsene i denne lisensen, skal du ikke kjøpe programvaren. Programvaren kan utprøves før kjøp.
1. Generelt.
A. Programvaren CAWA-Reisetilskudd og programvare fra andre produsenter, dokumentasjon og fonter som medfølger denne lisensavtalen, uansett om den befinner seg på disk, i ROM, på et hvilket som helst annet medium eller i en hvilken som helst annen, er lisensiert, ikke solgt, til deg og må kun brukes i samsvar med vilkårene i denne avtalen. CAWA-Computing beholder eierskapet til programvaren CAWA-Reisetilskudd og forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig overføres til deg.
2. Tillatt bruk og restriksjoner.
A. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen får du en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke programvaren CAWA-Reisetilskudd. Det er ikke tillatt å gjøre programvaren CAWA-Reisetilskudd tilgjengelig over et nettverk der den kan brukes av flere datamaskiner samtidig. Du har rett til å lage én kopi av programvaren CAWA-Reisetilskudd i maskinlesbar form, til bruk som sikkerhetskopi. Sikkerhetskopien må inneholde all copyrightinformasjon og annen informasjon om eierskap og opphavsrettigheter som finnes på originalen.
B. Ingen dekoding. Du kan ikke og du går med på å ikke, eller å ikke legge til rette for at andre skal kunne, kopiere (bortsett fra slik det eksplisitt gis tillatelse til i denne lisensen), dekompilere, dekode, dele opp, forsøke å avlede kildekoden fra, dekryptere, modifisere eller skape avlede åndsverk med utgangspunkt i programvaren CAWA-Reisetilskudd, tjenester som tilbys av programvaren CAWA-Reisetilskudd eller deler av denne (unntatt hvis og i den utstrekning forannevnte restriksjoner er forbudt ved lov eller i lisensvilkår som gjelder for bruk av åpen kildekode-komponenter som kan følge med programvaren CAWA-Reisetilskudd).
3. Overføring.
Det er ikke tillatt å leie ut, lease, låne bort eller viderelisensiere programvaren CAWA-Reisetilskudd. Det er imidlertid lov å overføre, én gang og på permanent basis, alle lisensrettigheter du har til programvaren CAWA-Reisetilskudd, til en annen part under forutsetning av at: (a) overføringen inkluderer alle komponenter av programvaren CAWA-Reisetilskudd og denne lisensavtalen, og (b): at du ikke beholder noen eksemplarer eller kopier (hele kopier eller delkopier) av programvaren CAWA-Reisetilskudd, inkludert kopier som er lagret på en datamaskin eller annen lagringsenhet, og (c): parten som overtar programvaren CAWA-Reisetilskudd, leser og godtar betingelsene og vilkårene i denne lisensavtalen.
4. Opphør.
Denne avtalen gjelder til den opphører. Dine rettigheter under denne lisensavtalen vil også opphøre automatisk og uten varsel fra CAWA-Computing side hvis du bryter ett eller flere av vilkårene i denne avtalen. Når denne avtalen opphører, må du slutte å bruke programvaren CAWA-Reisetilskudd og ødelegge alle eksemplarer og/eller kopier av hele eller deler av programvaren CAWA-Reisetilskudd. Del 4, 5, 6 og 7 i denne lisensen gjelder selv om avtalen opphører.
5. Garantifraskrivelse.
A. Hvis du er en forbrukerkunde (en kunde som ikke bruker programvaren CAWA-Reisetilskudd i jobbsammenheng), er det mulig at du har juridiske rettigheter i landet ditt som medfører at følgende begrensninger ikke gjelder for deg, og der dette er tilfelle, gjelder ikke disse begrensningene for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om rettighetene dine, tar du kontakt med en rådgivningsorganisasjon for forbrukere.
B. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT, TIL DET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, BRUKEN AV programvaren CAWA-Reisetilskudd OG EVENTUELLE TJENESTER SOM UTFØRES AV ELLER VIA programvaren CAWA-Reisetilskudd, FULLT OG HELT SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO OG AT HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET LIGGER HOS DEG.
C. TIL DET MAKSIMALE SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING LEVERES programvaren CAWA-Reisetilskudd SLIK DEN ER (AS IS) OG SLIK DEN FORELIGGER (AS AVAILABLE)MED ALLE FEIL OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG. CAWA-Computing FRASKRIVER SEG MED DETTE UTTRYKKELIG ETHVERT GARANTIANSVAR FOR programvaren CAWA-Reisetilskudd, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR ANVENDELIGHET GENERELT ELLER FOR ET SPESIELT FORMÅL SAMT GARANTIER FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES.
D. CAWA-Computing GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I programvaren CAWA-Reisetilskudd, VIL TILFREDSSTILLE DINE KRAV, AT programvaren CAWA-Reisetilskudd VIL VIRKE UTEN AVBRUDD ELLER FEILFRITT, AT programvaren CAWA-Reisetilskudd VIL VÆRE KOMPATIBELT MED ELLER FUNGERE MED PROGRAMVARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER ELLER AT FEIL I programvaren CAWA-Reisetilskudd VIL BLI UTBEDRET.
E. I TILLEGG VEDGÅR DU AT PROGRAMVAREN fra CAWA-Computing IKKE ER BEREGNET TIL ELLER KAN BRUKES I SITUASJONER ELLER OMGIVELSER HVOR DET AT PROGRAMVAREN fra CAWA-Computing SLUTTER Å FUNGERE ELLER ER FORSINKET, ELLER DET ER FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET, DATA ELLER INFORMASJONEN SOM OPPGIS AV PROGRAMVAREN fra CAWA-Computing, KAN FØRE TIL DØD, SKADE PÅ PERSON, ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER MILJØØDELEGGELSER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DRIFT AV KJERNEKRAFTVERK, FLYNAVIGERINGSSYSTEMER, LUFTFARTSKOMMUNIKASJONSSYSTEMER, LUFTFARTSTRAFIKKSTYRINGSSYSTEMER, MEDISINSK UTSTYR OG VÅPENSYSTEMER.
F. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD SOM GIS AV CAWA-Computing ELLER AV EN AUTORISERT REPRESENTANT fra CAWA-Computing, SKAL SKAPE NOEN GARANTIFORPLIKTELSER. SKULLE DET VISE SEG Å VÆRE FEIL VED PROGRAMVAREN fra CAWA-Computing, MÅ DU (OG IKKE CAWA-Computing ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT fra CAWA-Computing) PÅTA DEG ALLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN FRASKRIVELSE AV GARANTIER I MEDHOLD AV LOV ELLER BEGRENSNINGER I RETTIGHETER FOR FORBRUKERE, OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER DEG.
6. Ansvarsbegrensning.
I DEN GRAD DET IKKE BEGRENSES AV GJELDENDE LOVGIVNING, ER CAWA-Computing IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER AVLEDEDE TAP OG SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER SOM FØLGER AV TAP AV PROFITT, SKADE PÅ ELLER TAP AV DATA, MANGLENDE OVERFØRING ELLER MOTTAK AV DATA ELLER INFORMASJON, AVBRUDD I ARBEID ELLER ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP SOM FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE programvaren CAWA-Reisetilskudd ELLER PROGRAMVARE FRA TREDJEPARTER SOM BRUKES SAMMEN MED programvaren CAWA-Reisetilskudd, UAVHENGIG AV ANSVARSGRUNNLAG, SELV OM CAWA-Computing ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIK SKADE. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN UTELUKKELSE AV ELLER FRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER DEM. Ikke i noe tilfelle skal CAWA-Computing totale ansvar overfor deg for skade, tap og erstatning (enten ansvaret gjøres gjeldende etter kontrakt eller utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet) eller på annen måte) overstige 500 norske kroner. Foregående begrensninger skal gjelde selv om ovenstående opprettelse ikke virker etter hensikten.
7. Gjeldende lovgivning og tilsidesettelse av bestemmelser.
Denne lisensen skal være underlagt og være i samsvar med lovene i landet. Dersom en domstol, med kompetanse til dette, finner at noen av bestemmelsene i denne lisensavtalen helt eller delvis ikke kan gjøres gjeldende, skal den gjenværende del av lisensavtalen fortsatt gjelde fullt ut.

CAWA-Reisetilskudd